CONSUMER FINANCE

Servei d'atenció al client

Telefónica Consumer Finance, EFCSA és un establiment financer de crèdit participat, pel que fa a un 50% del seu capital social, per CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., societat unipersonal, i per Telefónica, SA pel que fa al 50% restant.

Igual que altres companyies del Grup CaixaBank, Telefónica Consumer Finance, EFCSA s'ha adherit al Servei d'Atenció al Client (SAC), encarregat d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels seus clients i de les entitats del Grup CaixaBank.

Davant qualsevol consulta, els clients poden contactar amb el Servei d'Atenció al Client trucant al telèfon gratuït 900 101 114.

En cas de voler fer una reclamació, els clients poden presentar les seves reclamacions davant el Servei d'Atenció al Client a través d'una de les opcions següents:

 • Trucant al telèfon gratuït 900 460 297
 • Mitjançant el formulari habilitat a l'Àrea privada de clients, a la pestanya “Serveis”, apartat “Reclamacions”.
 • A través del formulari següent: Formulari portal públic
 • Mitjançant un escrit enviat a l'adreça postal: Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002, València.
 • Mitjançant un escrit lliurat en una oficina de CaixaBank.
 • Mitjançant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic servicio.cliente@caixabank.com
 • A més, per al cas concret de Catalunya es fa constar l'existència del servei de consulta telefònica del consumidor, prestat per la Generalitat de Catalunya, a través del número 012. Hi ha fulls oficials de reclamació/denúncia a la disposició dels clients.

Així mateix, el Servei d'Atenció al Client disposa d'un termini màxim de 2 mesos per resoldre les reclamacions d'acord amb els seus reglaments de funcionament respectius. En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s'hagi emès cap pronunciament, el client pot formular la seva reclamació davant dels serveis de reclamacions dels supervisors.

Reglaments.

1. Reglament per a la Defensa del Client de Caixabank, SA.descargar

Serveis de reclamacions dels supervisors

1. Serveis bancaris: les reclamacions es poden adreçar al Servei de Reclamacions del
Banc d’Espanya (c/ d’Alcalá, 50, 28014, Madrid)descargar

http://www.bde.es

2. Plataforma de Resolució de Litigis en Línia de la Unió Europea

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Normativa de transparència i protecció dels clients de serveis financers

Normativa general de protecció dels consumidors i condicions de contractació

 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 22/2007, de 11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats a consumidors.
 • Ordre EHA/1718/2010, de 11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Parlament de Catalunya, del Codi de consum de Catalunya. Així mateix, es fa constar que, d'acord amb el que disposa aquesta Llei, les persones consumidores poden sol·licitar un model de les condicions generals dels contractes de serveis financers bàsics que puguin tenir interès a concertar.

Crèdit al consum:

 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Normativa general sobre serveis bancaris

 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

Serveis de pagament

 • Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.
 • Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament.
 • Reglament (UE) 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març, pel qual s'estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) 924/2009.

Servei d'atenció al client i defensor del client

 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
 • Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Pensions.